Dana 19.05.2020. odobrena je genska terapija od strane Evropske Komisije za lečenje određene grupe pacijenata obolelih od spinalne mišićne atrofije (SMA). Lečenje spinalne mišićne atrofije genskom terapijom odobreno je u Evropskoj Uniji uključujući  Englesku, Norvešku i Irsku,  za obolele od SMA sa 5q mutacijom na oba alela SMN1 gena  telesne težine do 21 kg koji:

  • imaju kliničku sliku spinalne mišićne atrofije najtežeg oblika (tip 1) ili
  • imaju do 3 kopije SMN2 gena nezavisno od tipa SMA

Odobrenje genske terapije je uslovno na godinu dana, što znači da je neophodno u narednih godinu dana prikupiti dodatne podatke o efikasnosti i sigurnosti genske terapije. Detalje možete videti na linku https://investors.avexis.com/news-releases/news-release-details/avexis-receives-ec-approval-for-zolgensma

Udruženje „SMA Srbija“ ovim putem želi da izrazi posebno zadovoljstvo ovim dugo očekivanim odobrenjem genske terapije i pozdravi još jednu zvanično odobrenu terapiju za spinalnu mišićnu atrofiju pored velikog blokbastera Nursinersena (Spinraza). Mnogo nade i truda je uloženo kako od strane naučnika tako i od strane udruženja pacijenata obolelih od spinalne mišićne atrofije širom sveta, kako bi genska terapija bila dostupna obolelima od spinalne mišićne atrofije. Udruženje SMA Srbija trudiće se da zajedničkom  saradnjom sa zdravstvenim regulatornim institucijama, lekarima i svojim članovima, proizvođačem leka kao i međunarodnim organizacijama, pruži sve neophodne informacije u vezi sa primenom genske terapije u našoj zemlji. Kako se sve više radi na polju novih terapija za spinalnu mišićnu atrofiju, od kojih je još jedna (oralna terapija)  takođe u postupku odobrenja od strane regulatornih agencija, kao i sve više kliničkih studija na novim potencijalnim terapeuticima, verujemo da ćemo zajedničkim naporima uz podršku zdravstvenih institucija, omogućiti najbolji vid lečenja za svakog obolelog individualno. Odluka o izboru lečenja je prevashodno na pacijentu, članovima porodice i ordinirajućem lekaru, koji zajednički treba da donesu odluku koji vid terapije je najpogodniji za svakog pacijenta individualno i od koga će pacijent imati najveću korist u lečenju.

Kako je genska terapija već duži period goruća tema na polju terapija za lečenje spinalne mišićne atrofije, sa puno nejasnoća, nedoumica i pitanja u vezi sa samom terapijom, njenom efikasnošću i bezbednošću, posebno u odnosu na jedinu do sada odobrenu terapiju ( Nursinersen), kao i potencijalno bolju terapiju ili „lek“ kako je često nazivana u medijima i raznim kampanjama pojedinih porodica sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje genskom terapijom u inostranstvu, SMA Srbija želi ovim putem da naglasi par činjenica u vezi sa genskom terapijom ( AVXS-101):

  • AVXS-101 je pokazao obećavajuće rezultate u kliničkim ispitivanjima i dosadašnji rezultati ukazuju na velike terapijske koristi kod nekih grupa pacijenata. Trenutno ne postoje naučni podaci koji bi omogućili da se utvrdi da li je genska terapija efikasnija u lečenju spinalne mišićne atrofije u odnosu na Nursinersen ili u odnosu na oralnu terapiju. Uporedna ispitivanja nisu vršena i nije poznato da li se i u kojoj meri efekat genske terapije razlikuje od dejstva Nusinersena u pojedinim grupama pacijenata u zavisnosti od uzrasta obolelog, težine kliničke slike, perioda pojave simptoma, itd. Genska terapija je odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) maja 2019. na osnovu tri studije od ukupno 68 pacijenata starosne dobi od 1-8 meseci od kada je u komercijalnoj upotrebi za decu do 2 godine starosti. Od odobrenja genske terapije u SAD, radi se na sistematskom prikupljanju podataka o njenim efektima, što je takođe i zadatak na nivou Evrope, ali i celog sveta, kako bi se u budućnosti na osnovu prikupljenih podataka bolje razumeo potencijal  nove genske terapije u lečenju i poboljšanju kvaliteta života obolelih od SMA, kao i onog dela popuacije koji bi imali najveću korist od primenjene terapije.
  • Nijedna od trenutno poznatih terapijskih metoda u medicini ne može u potpunosti obnoviti  motorni neuron koji polako prestaje da funkcioniše kod obolelih od SMA, niti može obnoviti izgubljeno mišićno tkivo. Trenutno dostupni lekovi (Nursinersen i genska terapija) imaju isti cilj, a to je da povećaju koncentraciju SMN proteina u onim motoneuronima koji su još uvek funkcionalni i da  na taj način spreče dalje odumiranje onih motornih neurona koji su još uvek funkcionalni. Poboljšanju motornih funkcija koje se primećuju kod pacijenta tokom primene terapije u velikoj meri doprinosi i svakodnevna fizikalna terapija i primena standarda nege.  Veoma često je genska terapija pominjana kao izlečenje za spinalnu mišićnu atrofiju kako u medijima tako i u kampanjama prikupljanja novca za lečenje genskom terapijom širom Evrope. Ni genska terapija, niti bilo koji drugi vid terapije trenutno dostupan, ne može u potpunosti izlečiti kliničke manifestacije SMA. Međutim, mogu značajno poboljšati kliničko stanje i naročito odložiti ili zaustaviti dalje napredovanje bolesti, dok kod presimptomatski tretirane dece, mogu u značajnoj meri dovesti do normalnog ili približno normalnog motornog razvoja. U praktičnom smislu, svaka do sada dostupna terapija ima veoma sličan mehanizam dejstva i efikasnost, a to je sprečavanje progresije bolesti i poboljšanje motoričkih funkcija i kvaliteta života. Najbolja terapija je ona koja se primi što ranije – presimptomatski.
  • Potencijal genske terapije je brzi početak dejstva u roku od nekoliko dana i obnavljanje potrebnog nivoa SMN proteina, što je izuzetno značajno kod novorođenčadi i male dece, ubrzo nakon pojave simptoma u fazi brzog funkcionalnog propadanja motoneurona, posebno kod najtežih oblika. Kao i kod drugih kauzalnih terapija (Nursinersen), primećena je korelacija između efikasnosti i starosti deteta – poboljšanje je bilo mnogo veće kod mlađe dece, kojima je ranije postavljenja dijagnoza. Druga važna prednost genske terapije je jednokratno davanje intravenski. Međutim, važno je naglasiti da je i kod primene genske terapije bio izvestan broj slučajeva, gde deca nisu imala zadovoljavajući odgovor ili nisu imala ikakav boljitak nakon primene genske terapije. Precizan i predvidiv dugoročni period efikasnog i održivog terapijskog odgovora na gensku terapiju, kao i permanentno prisustvo unetih SMN1 transgena u ćelije je nepoznat. Do sada je jedino poznato da je pozitivan i održiv terapijski efekat genske terapije prisutan minimum pet godina. Takođe, ne postoje publikovani podaci o dodatnoj efikasnosti genske terapije kod onih pacijenata koji su već na terapiji Nursinersenom, tačnije kombinovane terapije Nursinersenom i genskom terapijom, kako u pogledu održivosti ili poboljšanja motornih funkcija, tako ni u pogledu neželjenih dejstava kombinovane terapije.
  • Uslov za primenu genske terapije je odsustvo visokog nivoa antitela (imuniteta stvorenog na virus)  na virusni vektor koji služi za primenu genske terapije.  Imunitet se utvrđuje laboratorijski nekoliko dana pre primene genske terapije, jer je virusni vektor (AAV9 vektor) uobičajen u prirodi i u proseku polovina stanovništva stekne imunitet na njega u nekom trenutku svog života. U kliničkim ispitivanjima u Evropi, 15% novorođenčadi koje je bilo kvalifikovano u studijama za primenu genske terapije imalo je visok nivo antitela na AAV9 što je sprečilo primenu genske terapije.
  • Nusinersen (Spinraza) je terapija visoke efikasnosti i poznatog profila sigurnosti. Primena ove terapije u Srbiji radikalno je smanjila smrtnost usled komplikacija obolelih od SMA, a svima koji primaju ovu terapiju značajno doprinela poboljšanju kvaliteta života i poboljšanju motornih funkcija. Danas, praktično svi novodijagnostifikovani slučajevi obolelih od SMA u Srbiji, započinju sa terapijom Nursinersenom u najkraćem mogućem vremenskom periodu od trenutka postavljanja dijagnoze. Podaci iz mnogih kliničkih ispitivanja i primene ove terapije kao dela kliničke prakse na hiljadama pacijenata u svetu jasno pokazuju da primena Nusinersena gotovo uvek dovodi do zaustavljanja progresije bolesti i u ogromnoj većini slučajeva doprinosi značajnom poboljšanju.

Trenutno je Evropi aktuelan i program „Saosećajne upotrebe“, oralne terapije za obolelele od SMA.  Za ovu terapiju  čeka se odobrenje u SAD, a očekuje se i skora aplikacija za odobrenje i registraciju u Evropi.

U zaključku, stav  udruženja  pacijenata obolelih od spinalne mišićne atrofije „SMA Srbija“ je da trenutno ne postoji naučna osnova kojom bi se tvrdilo da je bilo koji vid terapije za obolele od SMA bolji od  drugog.  Ključno za postizanje dobrog terapijskog efekta je smanjenje vremena od postavljanja dijagnoze po primene bilo kog vida odobrene terapije za SMA.

U tom smislu „SMA Srbija“ radi na uvođenju neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju, kako bi se obolela deca dijagnostifikovala na samom rođenju i aplikovala terapija. Takođe, „SMA Srbija“ se zalaže za sve vidove terapije koji su efikasni u terapiji SMA, kao i njihovu racionalnu primenu, tačnije izbor terapije koji je najbolji za svakog pacijenta pojedinačno, kao odluku koju oboleli i članovi njihove porodice donose zajednički sa ordinirajućim lekarom.

Dogoročni cilj nam je da učinimo dostupnom efikasnu terapiju za SMA svim obolelim osobama od spinalne mišićne atrofije, i u tom cilju nastavljamo da sarađujemo sa zdravstvenim institucijama u zemlji, lekarima, međunarodnim organizacijama I proizvođačima inovativnih terapija i najvažnije, članovima naše velike SMA porodice!

SMA Srbija

Категорије: Vesti